2018-04-12

കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചരിത്രം

* അന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയല്ല; പേർഷ്യ മുതൽ ഇന്തോനേഷ്യവരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ അപ്പാടെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് ഇന്ത്യ.

* തോമാസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ രാജ്യവും രാജാവും പേർഷ്യയിൽ ആണ്.

* ക്രിസ്തുമതത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് മാണിച്ചേയൻ വിശ്വാസങ്ങൾ പിന്തുടർന്നിരുന്നവരാണ് അവർ. അവർക്ക് തോമ തന്നെയാണ് മാണി.

* ഇന്നത്തെ 'മാണി' എന്ന പേര് അതിൽ നിന്നാണ്.

300കൾ: പേർഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കേരളത്തിൽ താമസമാക്കുന്നു. അവർ അവരെ തന്നെ തോമാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

500കൾ: ഈ മാണിച്ചേയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പേർഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള നെസ്റ്റോറിയൻ സഭയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ആവുന്നു.

* 1000AD ന് മുമ്പുള്ള കുരിശുകളിലെ ആലേഖനം സുറിയാനിയല്ല; മധ്യകാല പേർഷ്യൻ ലിപിയായ പഹ്‌ലാവി ആണ്.

700കൾ: ക്നാനായി തോമായുടെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നു.

* ക്രിസ്ത്യൻ ജീനുകൾക്ക് ബ്രാഹ്മണരുടേയും മുസ്ലീംകളുടേയും ജീനുകളുമായുള്ള സാമ്യം ഇത് കാണിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണരുടേയും മുസ്ലീമുകളുടെയും ജീനുകൾ തമ്മിൽ അധികം ചേർച്ചയില്ല താനും. ഇത് ശരിയാവണമെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് ഇരുവിഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കും പല കാലങ്ങളായി ജീനുകൾ പോയിട്ടുണ്ടാവണം.

* അതായത് ബ്രാഹ്മണർ ക്രിസ്ത്യാനികളാവുകയല്ല; മറിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ നമ്പൂരിമാരാവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

800കൾ: പ്രബലരായ പല ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളും ബ്രാഹ്മണരാവുന്നു. ഇവരുടെ പിൻമുറക്കാരാണ് മാണിഗ്രാമം (മണിഗ്രാമമല്ല; മാണിച്ചേയനിലെ മാണി ആണ്) എന്ന വൻവ്യാപാരശൃംഖല നടത്തിയിരുന്നത്.

* കണ്ണൂര് മുതൽ വേണാട് വരെ ചെമ്പുതകിട് പട്ടയങ്ങൾ (വീര രാഘവപട്ടയം, തരിസാപള്ളി ശാസനങ്ങൾ) കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി കച്ചവടക്കാർക്കാണ്.

* പേർഷ്യയിലും മറ്റും ഖാലീഫയുടെ അധികാരത്തിൻ കീഴിലാവുന്നു. അവിടെ സുറിയാനി സഭകൾ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു.

* കൂടുതൽ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നു.

1000-കൾ: കേരളത്തിലെ സഭകളുടേയും ഭാഷ സുറിയാനി ആവുന്നു. എല്ലാവരും സ്വയം തോമാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നു.

1500-കൾ യൂറോപ്യരുടെ ആഗമനം; ഒരു വിഭാഗം സുറിയാനികൾ റോമൻ കത്തോലിക്കരാവുന്നു

* തെക്കൻ കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരി ശതമാനം 0.5% ആണ്. അതേസമയം വടക്കൻ കേരളത്തിലെ മുസ്ലീം ശതമാനം 40%-നടുത്ത് വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്പൂതിരികൾ മുസ്ലീം ആയി മതമാറിയതുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കില്ല.

* അതേസമയം കണ്ണൂരും മറ്റും പ്രബലമായ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അവരെ കാണാനുമില്ല.

*അതുകൊണ്ട് ടിപ്പുവിൻ്റെ കാലത്തോ അതിനുമുമ്പോ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ വലിയതോതിൽ ഇസ്ലാമിലേയ്ക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്.

1600-1700കൾ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇസ്ലാം മതത്തിലേയ്ക്ക് മാറുന്നു.

--
റഫറൻസ്:
https://books.google.co.uk/books?id=pntcAAAAcAAJ

2018-04-10

ക്രിസ്ത്യാനികൾ എവിടെ?

തെക്കൻ കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരി ശതമാനം 0.5% ആണ്. അതാണോ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ മുസ്ലീം ശതമാനം? നമ്പൂതിരി മുസ്ലീം ആയതാണ് അവിടത്തെ വലിയ ഡെമോഗ്രാഫിക്സ് വ്യത്യാസം എന്നത്  കഥ മാത്രം.

പകരം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അവിടത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എവിടെ പോയി എന്നാണ്. വടക്കും തെക്കും തമ്മിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാത്രം തടയുന്ന മലകളും മരുഭൂമികളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വടക്ക് ഇത്ര ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ വ്യതിയാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? (ആനക്കാമ്പൊയിൽ-പാലാ ഫാസ്റ്റിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും 'നാട്ടിൽ' പോകുന്നവരെ കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല)

അതേസമയം കണ്ണൂര് മുതൽ വേണാട് വരെ ചെമ്പുതകിട് പട്ടയങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക്. അതുപോലെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന മാണിഗ്രാമം എന്ന കൺഗ്ലാമറേറ്റ്. ഇവരൊക്കെ എവിടെ?

ടിപ്പുവന്ന് നിരങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ കണ്ണനൂര് ശേഷിച്ചത് രണ്ട് കല്ല് മാത്രം എന്നാണ് ചരിത്രം.

--
സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുമ്പുള്ള കേരളത്തിലെ പേർഷ്യൻ മാണിച്ചേയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു ലെയറിനെ പറ്റി പഹ്‌ലാവി ലിപി വായിച്ച് ബെർണ്ണൽ സായിപ്പെഴുതുന്നു:

https://books.google.co.uk/books?id=pntcAAAAcAAJ

2009-12-28

കീബോർഡ്: കലിപ്പുകള്‌ തീരുന്നില്ല


ഫൊണറ്റിക് കീബോർഡ് എന്നു പറയുമ്പോൾ മൊഴി സ്കീം പോലുള്ള ലാറ്റിൻ (അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ്) ഫൊണറ്റിക്സ് അനുസരിക്കുന്ന കീബോർഡാണ്‌ മനസ്സിൽ വരിക. എന്നാൽ മലയാളത്തിന്‌ മറ്റു ഭാഷകളുടെ ഉച്ചാരണങ്ങളേയും ലിപികളേയും ആശ്രയിക്കാതെ ഫൊണറ്റിക് കീബോർഡ് സാധ്യമാണ്‌; അതാണിവിടെ. ഏറ്റവും രസകരമായത് എന്താണെന്നു വച്ചാൽ, മലയാള അക്ഷരങ്ങളും അവശ്യം വേണ്ട ചിഹ്നങ്ങളും എഴുതാൻ ഷിഫ്റ്റ് പോലും വേണ്ട എന്നതാവും. കോമ്പ്ലിക്കേറ്റഡ് കൺസപ്റ്റുകളൊന്നുമില്ല; കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ കീസ്ട്രോക്കുകൾ മാത്രം. അക്ഷരങ്ങള്‍ സ്വാഭാവിക ക്രമത്തില്‍ അടുക്കിയിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്തെടുക്കാനും പഠിക്കാനും എളുപ്പം.
പ്ലേൻ 1

ഇരട്ടിപ്പ്
.
,
?
!

/
:
(
)
-
;
ഊഷ്മാവ്
ബാക്ക്സ്പേസ്ടാബ്ചില്ല്
ചന്ദ്രക്കല

 കാപ്സ്എന്റര്‍

ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്

ഉദാഹരണങ്ങള്‍

 1. ആ = അ + അ
 2. ഈ = ഇ + ഇ
 3. ഐ = അ + ഇ
 4. ഔ = അ + ഉ
 5. സാ = സ + അ
 6. സി = സ + ഇ
 7. സൂ = സ + ഉ + ഉ
 8. സ്ത = സ + ചന്ദ്രക്കല + ത
 9. ഥ = ത + ഊഷ്മാവ്
 10. സ്ഥ = സ + ചന്ദ്രക്കല + ത + ഊഷ്മാവ്
 11. ത് = ത + ചന്ദ്രക്കല
 12. ത്ത = ത + ഇരട്ടിപ്പ്
 13. ത്ഥ = ത + ഊഷ്മാവ് + ഇരട്ടിപ്പ്
 14. ൻ = ന + ചില്ല്
 15. ന്റ = ന + ചന്ദ്രക്കല + റ
 16. റ്റ = റ + ചന്ദ്രക്കല + റ


ഇതൊക്കെ കുറേക്കൂടി എളുപ്പമാക്കുന്ന കോമ്പിനേഷനുകൾ ഷിഫ്റ്റ് ഞെക്കിയാൽ കിട്ടും:പ്ലേൻ 2

നു1234567890ബാക്ക്സ്പേസ്

ടാബ്

   ഃ   ഔങ്ങ


കാപ്സ്


ഞ്ഞ ം്യ


എന്റര്‍
 ഷിഫ്റ്റ്


 ്ര്ല്വനിറുത്ത്ന്ററ്റൿ ഷിഫ്റ്റ്


ഉദാഹരണങ്ങള്‍:

  1. ദ്‌വ = ദ + ചന്ദ്രക്കല + നിറുത്ത് + വ
  2. മഅ = മ + നിറുത്ത് + അ
  3. സ്ത്രീ = സ + ചന്ദ്രക്കല + ത + ്ര + ഈ

  2009-12-07

  അല്ലാ മതം മാറ്റം കൊണ്ടെന്താ പ്രശ്നം?

  പാർട്ടിമാറുന്നതും സ്ഥലം മാറുന്നതും പോലെ അല്ല ഇതെന്നുണ്ടോ?

  മാർക്കോണി മലയാളം സഭ ഏറ്റെടുത്തോ?

  ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്ന റേഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത്‌.

  ഇന്നലെ മുഴുവൻ അവിടെ താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനം ആയിരുന്നെന്നു തോന്നുന്നു :)

  ഇന്നാണെങ്കിൽ ശബ്ദരേഖ മാത്രം. ഓരോ റേഡിയോ സ്റ്റേഷന്റെ ആയുസും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ ദുബായ് ഹിറ്റ് എഫെമിനോട് ബഹുമാനം തോന്നുന്നു.

  ലിങ്കുകൾ:
  http://www.marconimalayalam.com
  http://adams.wm-live.abacast.com/arabian_radio-hitfm-64
  http://www.radiojoyalukkas.com/radiojoyalukkas.html
  http://www.spaceforradio.com/
  http://www.radiodumdum.com/
  http://radiotime.com/Search.aspx?query=dubai%20hit%20fm

  2009-12-02

  What is it that blogs lack and printed books have?

  persistence in time

  (sorry to disappoint you, if you came here for a joke)

  2009-12-01

  ഡോവ് (Dove) വേറേ യൂണിയൻ കാർബൈഡ് വേറേ

  "..യൂണിയന്‍ കാര്‍ബൈഡ് കമ്പനി വേഷംമാറി 'ഡോവ്' എന്ന പേരില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.."
  ദേശാഭിമാനി 
  http://jagrathablog.blogspot.com/2009/12/blog-post.html  ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ പരിചയമുള്ള ഡോവ് (dove - പ്രാവ് ചിഹ്നം) - യൂണിലിവറിന്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ.

  യൂണിയൻ കാർബൈഡ് - 10 കൊല്ലം മുമ്പ്‌ ഡാവ്(Dow) കെമിക്കൽസ് വാങ്ങി. ആ പേര്‌ പൊതുജനങ്ങൾക്ക്‌ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പേരായി പരിചയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

  ആവശ്യമില്ലാത്ത തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട എന്നുവിചാരിച്ചു കുറിച്ചതാണ്‌.

  2009-11-23

  പിണറായി തുടങ്ങുന്ന വായനാലിസ്റ്റുകൾ

  ഫീഡ് വഴിയുള്ള വായനയ്ക്കും റീഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റിനും പിണറായിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നേരിട്ട് സഹായം ലഭിക്കുമെന്നു കരുതിയില്ല. അതും ഇത്ര ഡിറക്ടായിട്ട്.

  അല്ല, നിങ്ങളാലോചിച്ചു നോക്കൂ. ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതിലും എത്ര സേഫ് ആയ മാർഗമാണ്‌ ഫീഡിൽ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നാൽ. നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സോഴ്സിന്റെ ലിങ്കേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതെവിടെയാണെന്നു എപ്പോഴും കൃത്യമായുണ്ടാവും. കയ്യൊട്ട് നനയുകയുമില്ല; മീനും പിടിക്കാം.

  ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഷയർ ചെയ്ത ഫീഡിൽ ഒരു കാരണവശാലും അടിക്കുറിപ്പുകൾ ചെർക്കരുത്‌ - നമ്മൾ ആ ആർട്ടിക്കിളിനെ എതിർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ യോജിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഷെയർ ചെയ്തതെന്നു ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തു വിടരുത്.

  അപ്പോ ഇനിയെല്ലാവരും ഫീഡുവഴി സംഗതികൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയല്ലേ?

  2009-11-19

  വേവ്‌ വേവലാതി

  റഫറൻസ് ഇത് മതിയാവേണ്ടതാണ്‌. എല്ലാ ലിങ്കും അവിടെ നിന്നും കിട്ടും.  “ആന്റണി പറഞ്ഞതു ശരിയാണെന്നു തോന്നുന്നു. സീക്വൻഷ്യൽ അല്ലാത്തതിനെ എന്റെ ബ്രെയിനിനു പിടിക്കുന്നില്ല. പ്ലേ ബാക്ക്‌ ചെയ്ത്‌ സീക്വൻഷ്യൽ ആയി കണ്ടാലേ എനിക്കു മനസമാധാനം കിട്ടൂ.”

  “മനുഷ്യനു മനസ്സിലാവുകയാണ്‌ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ എന്തിനാ പഴയ മെസ്സേജിൽ പോയി ആഡ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌? മനുഷ്യനു മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ എഴുതാനാണെങ്കിൽ ബ്ലോഗിലും ഇമെയിലിലും എന്തൊക്കെ വഴികളുണ്ട്‌?”

  “സാധാരണ രണ്ടു മനുഷ്യർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഓട്ടോമേഷൻ ആയതു കൊണ്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു മെയിലിനും ചാറ്റിനും ഇത്ര പോപ്പുലാരിറ്റി. അതിനു മുകളിലേയ്ക്കുള്ള ഏതു ടെക്നോളജിയും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏച്ചുകെട്ടലുകളായാണോ ഒരു സാധാരണ ബ്രെയിൻ കാണുന്നത്‌?”

  “ഇ-മെയിലും ചാറ്റും, ബ്രെയിനിലും ജീനിലും ഹാർഡ്കോഡഡായി എന്നാണോ പറയുന്നത്‌? നല്ല കഥ!”

  “പക്ഷെ ആന്റണി പറഞ്ഞതു പോലെ അയച്ച ഈമെയിൽ പോയി തിരുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ.”

  “എന്താ പറ്റായ്ക? റിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ്‌ ചെയ്യുമ്പോൾ, മറ്റവനെഴുതിയത്‌ തിരുത്തി അയച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം?”

  “അതു ഫൌൾ അല്ലേ?... ”

  “അതു തന്നെയാണ്‌ കാര്യം. ഇ-മെയിലിൽ പലതും ചെയ്യാമെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരു പൊതുവായ ഐറ്റിക്വിറ്റേ വച്ചു നീങ്ങുന്നു. ഇ-മെയിലിൽ ഇത്തരം തിരുത്തുകൾ ആരും ചെയ്യാറില്ല. വേവ്‌ പുതിയതായതുകൊണ്ട്‌ അതിന്റെ എറ്റിക്വിറ്റേ പിടിയില്ല. അപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന കൺഫ്യൂഷനാണ്‌ ഇതൊക്കെ.

  മനുഷ്യന്‌ വായകൊണ്ട്‌ പലതരം ശബ്ദങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാനാകുമെങ്കിലും രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പലതും ഒഴിവാക്കി, രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലാവുമെന്നുറപ്പുള്ള സ്വരങ്ങളും വാക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു; അങ്ങനെ പൊതുവായ ഒരു രീതി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഏതു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂളിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ. അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്സ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരാൻ അൽപ്പം സമയമെടുക്കും - അതായത് ആ ടൂളിനു ചുറ്റുമുള്ള കൾചർ രൂപപ്പെട്ടുവരാൻ എടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള സമയം“

  ”ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും, A B-യ്ക്കും C-യ്ക്കും അയച്ച മെയിലിനു, B എഡിറ്റ്‌ ചെയ്ത്‌ റിപ്ലൈ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാലും, C യുടെ ഇൻബോക്സിൽ A യുടെ ഒറിജിനൽ മെയിൽ കാണുമല്ലോ“

  ”വേവിലും അതുപോലെ തന്നെ, ഹിസ്റ്ററി തിരയുന്നവന്‌ വ്യത്യാസം കാണാം; ആക്ച്വലി വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം - തിരുത്തിയത്‌ മഞ്ഞഹൈലൈറ്റിൽ ആയിരിക്കും. ഇനിയും കൂടുതൽ അറിയാൻ പ്ലേബാക്ക് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഓരോ മെസ്സേജിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പ്ലേബാക്ക് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ മെസ്സേജിന്റെ മാത്രം ഹിസ്റ്ററിയും കാണാം.“

  ”എന്റെ മെസ്സേജ്‌ ഒന്നു ചേഞ്ച്‌ ചെയ്തു കാണിക്കാമോ? ഞാൻ ചേഞ്ച്‌ ചെയ്തിട്ട്‌ ഹൈലൈറ്റ്‌ ഒന്നും വരുന്നില്ല.“

  ”അവനവൻ എഡിറ്റ്‌ ചെയ്ത മെസേജിനു ഹൈലറ്റിംഗ്‌ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട്‌ നിനക്കത്‌ ഹൈലൈറ്റഡല്ല.“

  ”ഓക്കെ. മുമ്പ്‌ ഹൈലറ്റഡായ മെസ്സേജ്‌ ടെക്സ്റ്റ്‌ ഇപ്പോ സാധാരണപോലെയാണ്‌ കാണുന്നത്‌. ഹൈലൈറ്റിംഗ്‌ കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പോകുമോ?“

  ”വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ മെസേജിന്റെ ബോൾഡ്‌ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലൈറ്റിംഗ്‌ പോകും. നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ, ഇമെയിൽ പോലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പെഴുതിയ മെസേജ്‌ എഡിറ്റ്‌ ചെയ്യാതെ പുതിയ ഒരു മെസ്സേജ്‌ (ബ്ലിപ്‌) തുടങ്ങുകയാണ്‌ തൽക്കാലം ഉചിതം - ജനം മറ്റൊരു കൺവെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും വരെയെങ്കിലും.“

  ”വേറേ എന്തെങ്കിലും ടിപ്പുകൾ?“

  ”ഓരോ വാക്കിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം റിപ്ലൈ അടിക്കാമെങ്കിലും ശരിക്കും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതു ചെയ്യുക. പിന്നെ, റിപ്ലേ ഒരു നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലെ മെസ്സേജിന്റെ ലെവലിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക; സബ്‌ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇനിയുമേതൊക്കെ ഇന്നവേറ്റീവ്‌ ആയ രീതികളിലാണ്‌ ജനം വേവിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്‌ എന്ന്‌ നമുക്ക്‌ കാത്തിരുന്നു കാണാം. ആഫ്ട്ടറോൾ ഇതൊരു പ്രിവ്യൂ റിലീസല്ലേ.. വഴിയെത്ര കിടക്കുന്നു.“

  ----
  ജാമ്യം: ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഏതാണ്ട്‌ മുഴുവനായും ഒരു വേവ്‌ സംഭാഷണം കോപ്പിയടിച്ചതാണ്‌. വേവ്‌ പരീക്ഷിക്കാനായി തുടങ്ങിയ സ്പാമുകളല്ലാതെ, കാര്യമുള്ള ഒരേ ഒരു വേവ്‌ സംഭാഷണം (വേവ്‌ലറ്റ്‌) ഇതായിരുന്നു.

  2009-11-14

  പഴശ്ശി (വീണ്ടും റിവ്യൂ)

  ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമേ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉള്ളൂ: കഥയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാമയില്ല എന്നു പറയാം. അതു ജീവിതത്തിൽ പറ്റും സിനിമയിൽ പറ്റില്ല. എന്നിട്ടതു നീട്ടിവലിച്ചു മൂന്നരമണിക്കൂറേ! അതായത് എം.ടി.യും മീശ താടി സപ്ലയേർസും കൂടി പ്രോഡ്യൂസേർസിനെ നന്നായി പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം.

  അതേസമയം ഫോട്ടോഗ്രഫി നന്നായിട്ടുണ്ട് - ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു. സൗണ്ടൊക്കെ കൊള്ളാം. അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉള്ളതായി തോന്നിയില്ല. പൂക്കുട്ടി ഇഫക്റ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമായിരിക്കും.

  വയനാട്ടിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയുടേയും സംസ്കാരത്തിന്റേയും ആചാരങ്ങളേയും നന്നായി കാണിക്കാമായിരുന്നിട്ടും ഒന്നും ശ്രമിച്ചില്ല എന്നാണ്‌ എന്റെ തോന്നൽ.

  മാക്കം സിനിമയിൽ വെറുതെ നിന്നു തിരിയുകയാണ്‌. പദ്മപ്രിയ ചെയ്യാനുള്ളത്‌ വെടിപ്പായി ചെയ്തു.

  സ്റ്റണ്ട് രംഗങ്ങൾ നന്നായി.  എന്നാൽ കഥയിൽ അതിന്റെ പ്രപ്പോഷൻ ഇത്തിരി ഓവറാണ്‌ എന്നു തോന്നുന്നു. പറക്കൽ സീനുകൾക്ക്‌ കുറച്ചും കൂടി നാച്ചുറാലിറ്റി വരുത്താമായിരുന്നു. മൊത്തത്തിൽ ഡോക്യുമെന്ററി ഇഫക്റ്റുള്ള പടത്തിൽ പറക്കലിൽ മാത്രം ഒരു ഫെയറിടേയിൽ ഇഫക്റ്റ് വരുത്തിയതെന്തിനാണാവോ.

  ഗ്രാഫിക്കൽ കണ്ടന്റിന്‌ സംഗതി അസ്സൽ R റേറ്റഡാണ്‌ (us). U/A ശരിയായില്ല. ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആണെന്നു തോന്നുന്നു ധാരാളം ആളുകൾ കുട്ടികളുമായി തിയറ്ററിൽ വന്നിരുന്നു.

  2009-11-11

  How religions should be (sequel)

  As I mentioned before, it should be like art scenario. People follow the style they want. Switch whenever they want. Quite often sticking to multiple styles.

  However, apart from spirituality the one motivation behind a religion is to have something never changes and people can lean onto. That aspect will prevent the liberalism above.

  2009-11-10

  കലയെ രാഷ്ട്രീയമാക്കരുത്

  സാഹിത്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളും വൈരുധ്യങ്ങളും ആയ വ്യൂപോയിന്റുകൾ ഒരേസമയം നിലനിൽക്കാം. ഒന്നും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയല്ല - ഒരു ഗ്രൂപ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്‌. ആ ഗ്രൂപ്പിന്‌ അവനവനോളം ചെറുതാവുകയും ചെയ്യാം.

  എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആത്യന്തികമായി ഒരു കോമൺ ലോയിൽ എത്തിയേ മതിയാവൂ. എല്ലാവർക്കും ബാധകമാവുന്ന ലോ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഡെമോക്രസി മുതൽ രാജവാഴ്ചവരെ പല പരിപാടികളും ഉണ്ട്.

  രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അബദ്ധത്തിൽ കലയിൽ ആരോപിക്കുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല - ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സംവാദമടക്കം.

  അതുകൊണ്ടുതന്നെ, കലാസ്വാദനത്തിൽ ‘എനിക്ക്‌ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല’ എന്നതിന്‌ വലിയ പ്രസക്തിയില്ല. പ്രസക്തിയുള്ളത് ‘എനിക്കിഷ്ടമായി’ എന്നുള്ളതിനാണ്‌.

  2009-11-08

  മാർക്കറ്റിൽ പറയേണ്ട നുണകൾ

  ഒരു സർവീസോ സാധനമോ നന്നായാൽ അതിനു വാക്കാലോ എഴുതിയോ നല്ല റിവ്യൂ കൊടുക്കുക എന്നതാണ്‌ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം, ആ റിവ്യൂ വായിച്ച് അതിന്റെ ഡിമാന്റ് കൂടും വിലകൂടും. അപ്പോ ഞാൻ വടിയായി. അതാണ്‌ പറയുന്നത്‌ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ടാവാൻ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ അതിനെ പറ്റി നല്ലത്‌ പറയാവൂ എന്ന്‌. ഇല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ അത്‌ എന്തിലൊക്കെ നന്നാവാനുണ്ട്‌ എന്നു മാത്രം പറയുക. ഇത്‌ വെറും ഹൈപ്പോതെറ്റിക്കലായ കാര്യമല്ല; മകളുടെ ടെന്നീസ് ടീച്ചറും പ്രീസ്കൂൾ ടീച്ചറും ഫീസ് കൂട്ടിയത്‌ ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിനു നിരക്കാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു നടന്നതുകൊണ്ടാണെന്നു മൂന്നുതരം.

  2009-11-07

  ജലദോഷത്തിനു ജലം കൊണ്ട്...

  ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലിരിക്കുന്ന ചികത്സയാണ്‌ ഇത്. വലിയ അലമ്പില്ലാതെ കീടാണു ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്.

  അസ്കിത തോന്നിത്തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ ചെയ്യാനാരംഭിക്കണം:

  1. മുഖം സോപ്പിട്ട് കഴുകുക ഇടയ്ക്കിടെ.
  2. ആവിപിടിക്കുക. അതിൽ കുറേ തുളസിയും മറ്റു ഇന്റ്യൂട്ടീവ്‌ലി തോന്നുന്ന പച/പെട്ടി മരുന്നുകളിട്ടാൽ എന്തോ ചെയ്തെന്ന സുഖം തോന്നും :)
  3. വെള്ളം ചൂടാക്കി - ചായയുടെ ചൂട് - കിടക്കിടെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.

  2009-11-02

  മതങ്ങളെങ്ങനെയാവണം

  ആർട്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലെ... താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചേരാം. ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇഗ്നോർച്ചെയ്യാം. പലതിൽ താല്പര്യമുണ്ടാവാം, പലരീതികളിൽ താല്പര്യമുണ്ടാവാം. എല്ലാം സാധ്യമാണ്‌; ഒരപ്ലിക്കേഷൻ കോളവും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുമില്ല.

  height = greatness ?

  Looks like people associate height with greatness. Short people who do nice things are smart; but not great. Height may be one of the important components for our forefathers'  devotion to people from north-west.

  2009-10-29

  ഇടലും ഈടലും

  ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തിഗാനങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കാണുന്ന പ്രയോഗമാണ്‌ ക്രിയയ്ക്കവസാനമുള്ള ‘ഇടലുകൾ’. ഉദാ: വാഴ്ത്തിടുക, പാടിടുക. ക്രിസ്ത്യൻഗാനങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പൊതുവെ കേൾക്കുന്നത്‌ ‘ഈടലാണ്‌’ ഉദാ: പാടീടുക. എന്താവാം കാരണം?

  2009-10-28

  Communists' skills in capitalist environments

  From my experience, all the comrades from college days are doing pretty well in today's market economy. It seems to me that they have some hidden skills to survive in the markets well. One plausible explanation I have is, communism at that time was like fundamentalism. Fundamentalists somehow has the ability to filter out or manage high amount of distractions inherent to market. If this is true, market is promoting fundamentalism indirectly.

  2009-10-27

  When will there be personalization in cloud?

  I am wondering the whole cloud concept is going backwards from the great personalization ability provided by free software. How can we do that level of personalization in cloud?

  2009-10-25

  Christian devotional songs lack personal stories

  Chrisitan songs definitely lack a personal human story - they typically tell story of Jesus or glorify the god and related subjects or talk about humanity in general terms. May be they think ultimate human story is that of Jesus and rest of them are irrelevant.

  2009-02-02

  സ്പൈസ്

  കേരളം സ്പൈസുകളുടെ നാടായിട്ടും എന്തേ നമ്മുടെ നാടൻ റെസിപ്പികളിൽ അവ മിക്കാവാറും ഒഴിവായത്?

  നമ്മൾ മറന്ന ഭദ്രൻ

  http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma

  2009-01-10

  കോട്ടുവായ

  Body must be saying that it needs some physical activity or it cannot keep alertness with current level of physical activity. It might also be communicating to others that some physical activity at this point may be good. Others concur by yawning back. Wow! what a subconscious communication.

  The action happening at yawning is effectively a deep breath - which is simulating the result of physical activity without actually moving your body.

  Only this can explain:

  Why we yawn when:
  - bored sitting in place for long time
  - sleepy

  Olympic athletes usually seen yawning before the competition.

  We don't yawn at:
  - extremely tired after a long run

  Also, why is yawning is contagious to others, while hiccups are not.

  2009-01-09

  എക്സാജിറേഷന്‍

  എക്സാജിറേഷന്‍ മനുഷ്യന്റെ ഒരു മുഖമുദ്രയാണെന്നു തോന്നുന്നു. ദൈവവും ദൈവകഥകളും കയ്യിലില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ മനുഷ്യനെങ്ങനെ എക്സാജിറേറ്റ് ചെയ്യും?

  2009-01-06

  Purpose of spirituality

  Spread happiness from oneself to all come in contact with you. It is easy; because happiness is contagious. So you just have to be happy.

  Q: What about a drugs dealer? Is he the most spiritual guy around? :)