2009-11-04

ചാർളി ചാപ്ലിൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണല്ലേ. അമ്പടാ!

http://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people

No comments:

Post a Comment