2009-10-29

ഇടലും ഈടലും

ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തിഗാനങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കാണുന്ന പ്രയോഗമാണ്‌ ക്രിയയ്ക്കവസാനമുള്ള ‘ഇടലുകൾ’. ഉദാ: വാഴ്ത്തിടുക, പാടിടുക. ക്രിസ്ത്യൻഗാനങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പൊതുവെ കേൾക്കുന്നത്‌ ‘ഈടലാണ്‌’ ഉദാ: പാടീടുക. എന്താവാം കാരണം?

2009-10-28

Communists' skills in capitalist environments

From my experience, all the comrades from college days are doing pretty well in today's market economy. It seems to me that they have some hidden skills to survive in the markets well. One plausible explanation I have is, communism at that time was like fundamentalism. Fundamentalists somehow has the ability to filter out or manage high amount of distractions inherent to market. If this is true, market is promoting fundamentalism indirectly.

2009-10-27

When will there be personalization in cloud?

I am wondering the whole cloud concept is going backwards from the great personalization ability provided by free software. How can we do that level of personalization in cloud?

2009-10-25

Christian devotional songs lack personal stories

Chrisitan songs definitely lack a personal human story - they typically tell story of Jesus or glorify the god and related subjects or talk about humanity in general terms. May be they think ultimate human story is that of Jesus and rest of them are irrelevant.