2007-09-16

വീണ്ടും കീബോര്ഡ്

ഇപ്പോഴുള്ള കീബോര്‍ഡുകളേക്കാള്‍ നല്ലത്‌ സാധ്യമല്ലേ എന്ന ചിന്തയില്‍ നിന്നാണ് ഈ മലയാളം കീബോര്‍ഡ് ഡിസൈന്‍. ഇതില്‍ മൂന്നു കാര്യങ്ങള്‍ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:

1. മൊഴി സ്കീം: കാപ്സ് ലോക്കും ആള്‍ട്ട് കീയും ഉപയോഗിക്കാതെ, മൊഴി സ്ക്കീമില്‍ എഴുതുന്നു. അതിന് 2 കീബോര്‍ഡ് പ്ലെയിനുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

2. അബുഗിഡ കീബോര്‍ഡ്: കാപ്സ് ലോക്ക് ഇടുന്നു, ആള്‍ട്ട് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കൂട്ടക്ഷരങ്ങള് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോള് 40% അടുത്ത് കീപ്രെസ്സ് കുറവുമതി എന്നതാണ് പിച്ച് ലൈന്. കാരണം രണ്ട് വ്യഞ്ജനങ്ങളുള്ള ഒരു കൂട്ടക്ഷരമെഴുതാന്‍ 2 കീപ്രെസ്സ് മതി; മൊത്തം രണ്ടു കീബോര്‍ഡ് പ്ലെയിനും മതി. ഇത്‌ മനസ്സിലാക്കാന്‍‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്‌ തോന്നുന്നെങ്കില്‍ ഇതിനുപകരം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആല്‍ഫബെറ്റിക് കീബോര്‍ഡ് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

കാപ്സ് ലോക്കിട്ട്, ഷിഫ്റ്റില്ലാതെ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-

ബാക്ക്സ്പേസ്

ടാബ്

കാപ്സ്'


എന്റര്‍
ഷിഫ്റ്റ്

,
.
ഷിഫ്റ്റ്കാപ്സ് ലോക്കിട്ട്, ഷിഫ്റ്റ് ഞെക്കിക്കൊണ്ട്:

!
ക്‌/ഗ്‌
ബ്/പ്‌
യ്‌
ല്/ത്
ഷ്/ശ്
സ്
ഴ്
(
)
dump

ബാക്ക്സ്പേസ്

ടാബ്
കാപ്സ്
ണ്‍‌
ന്‍‌
ര്‍‌‌
ല്‍‌
ള്‍‌
്ന/്ഞ
്മ
്യ
"


എന്റര്‍
ഷിഫ്റ്റ്


്ര ്ല
്വ
്സ
ഡബിള്‍
ചന്ദ്രക്കല അം
വിസര്‍ഗം
ന്റ
?ഷിഫ്റ്റ്അബുഗിഡ കീബോര്‍ഡ് ഉദാഹരണങ്ങള്‍

 1. സ്ത്രീ = സ് + ത + ്ര + ഈ
 2. സദ്‌വാരം = സ + ദ + ചന്ദ്രക്കല + വ + ആ + ര + അം
 3. സദ്വാരം = സ + ദ + ്വ + ആ + ര + അം
 4. വാക്കു് = വ + ആ + ക + ഡബിള്‍ + ചന്ദ്രക്കല
 5. വാക്ക് = വ + ആ + ക + ഡബിള്‍ + ചന്ദ്രക്കല + dump
 6. നന്മ = ന + ന + ്മ
 7. പോം‌പേ = പ + ഓ + അം + dump + പ + ഏ
 8. പമ്പ = പ + അം + പ
 9. അര്‍ത്ഥം = അ + ര്‍ + ഥ + ഡബിള്‍ + അം
 10. വ‌ആള്‍ = വ + ആ + dump + ള + ചന്ദ്രക്കല
 11. ശ് + ച = ശ്ച
 12. ജ + ്ഞ = ജ്ഞ
 13. ത് + ഭ = ത്ഭ
 14. പ് + ത = പ്ത
 15. 1-ാം = 1 + - + - + ആ + അം
 16. ൧ = 1 + -
 17. പ്രശ്ലേഷം = - + അ
 18. 3-നു് = 3 + - ന + ചന്ദ്രക്കല + -
 19. ക്‍ (ചില്ല്) = ക് + -

അബുഗിഡ കീബോര്‍ഡ് പ്രത്യേകതകള്‍

 1. രണ്ട് വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ ചേരുന്ന, മലയാളത്തിലുള്ള ഏത്‌ കൂട്ടക്ഷരവുമുണ്ടാക്കാന്‍ രണ്ട് കീ മാത്രം മതി.
 2. അക്ഷരങ്ങള്‍ ഏതാണ്ട് സ്വാഭാവിക ക്രമത്തില്‍ അടുക്കിയിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്തെടുക്കാനും പഠിക്കാനും എളുപ്പം.
 3. ചന്ദ്രക്കല, ഡബിള്‍, അനുസ്വാരം, ഡമ്പ് എന്നീ ഇന്റലിജന്റ് കീ‍കള്‍
  1. ചന്ദ്രക്കല കീ മുന്നിലുള്ള അക്ഷരത്തിനനുസരിച്ച്‌ ചന്ദ്രക്കലയോടൊപ്പം ഉകാരം ചേര്‍ക്കുകയോ ചേര്‍ക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും
  2. ഡബിള്‍ മുന്നിലുള്ള അക്ഷരത്തെ ഡബിളാക്കുന്നു. ‘ത’ ആണെങ്കില്‍ ‘ത്ത’ ആക്കുന്നു
  3. അനുസ്വാരം ഇനി വരുന്ന വര്‍ഗ്ഗാക്ഷരത്തിന് ഒരു ആ വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ അനുനാസികം ചേരുന്ന കൂട്ടക്ഷരമുണ്ടെങ്കില്‍ അത്‌ ഉണ്ടാക്കുന്നു
  4. ക്/ഗ് എന്ന രീതിയിലൂള്ള കീ-കളുടെ അര്‍ഥം ക്‌ വച്ചുള്ള കൂട്ടക്ഷരമുണ്ടെങ്കില്‍ അതുണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കില്‍ ഗ്‌ വച്ചുള്ള കൂട്ടക്ഷരമുണ്ടാക്കും. പ്രയോരിറ്റി ക്‌ വച്ചു് കൂട്ടക്ഷരമുണ്ടാക്കുന്നതിന്.
  5. ഡമ്പ് മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൂ‍ത്രപ്പണികള്‍ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
 4. അക്കങ്ങള്‍, സാധരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാല്‍ അതടിക്കാന്‍ ഈ കീബോര്‍ഡ് ഡിസേബിള്‍ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

ആല്ഫബെറ്റിക് കീബോര്‍ഡ്

അബുഗിഡ കീബോര്‍ഡിനേക്കാള്‍ 20% കൂടൂതല്‍ കീപ്രെസ്സ് വേണ്ടി വരും ഇനി പറയാന്‍ പോകുന്ന ആല്ഫബെറ്റിക് കീബോര്‍ഡിന്. എന്നാല്‍ അബുഗിഡയേക്കാള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ എളുപ്പമാവും.

കാപ്സ് ലോക്കിട്ട്, ഷിഫ്റ്റില്ലാതെ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
ഗ്
ബാക്ക്സ്പേസ്

ടാബ്
ക്
ച്
ട്‌
ത്
പ്
ജ്
ഡ്


കാപ്സ്

ദ്
ബ്
ങ്
ഞ്
ണ്
ന്
മ്
യ്‌
ര്
ല്
'


എന്റര്‍
ഷിഫ്റ്റ്വ് ശ്
ഷ്
സ്
ഹ്
ള്
ഴ്
,
.
റ്ഷിഫ്റ്റ്കാപ്സ് ലോക്കിട്ട്, ഷിഫ്റ്റ് ഞെക്കിക്കൊണ്ട്:

!
ഞ്ഞ്
ന്റ്
പ്ര്
യ്ക്ക്
റ്റ്
ല്ല്
ള്ള്
(
)
zws
ഘ്
ബാക്ക്സ്പേസ്

ടാബ്
ഛ്
ഠ്
ഥ്
ഫ്
ഝ്
ഢ്


കാപ്സ്


ധ്
ഭ്
ണ്‍‌
ന്‍‌
ര്‍‌‌
ല്‍‌
ള്‍‌
അം
വിസര്‍ഗം
ചന്ദ്രക്കല
"


എന്റര്‍
ഷിഫ്റ്റ്


ക്ക്
ങ്ങ്
ച്ച്
ട്ട്
ണ്ട്
ത്ത്
ന്ന്
പ്പ്
zwc
?ഷിഫ്റ്റ്

3. ക്ലസ്റ്റര്‍ കളക്ഷന്‍: ആള്‍ട്ട് കീ ഉപയോഗിച്ചുള്ള 4 കീബോര്‍ഡ് പ്ലെയിനുകളില്‍ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും സ്വരചിഹ്നങ്ങളും ചേര്‍ന്ന സാധാരണ കാണുന്ന ക്ലസ്റ്ററുകള്‍ ആകാരാദിക്രമത്തില്‍‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു;

കാപ്സ് ലോക്കും ആള്‍ട്ട് കീയും:
ക്ക
ക്കാ
ക്കി
ക്കു
ക്കും
ക്കെ
ക്ക്
ക്ഷ
ങ്കി
ങ്ങ
ങ്ങി
ച്ച
ച്ചി
ബാക്ക്സ്പേസ്

ടാബ്


ച്ചു
ച്ച്
ട്ട
ട്ടി
ട്ടു
ട്ട്
ണ്ടാ
ണ്ടി
ണ്ടു
ണ്ട്
ത്ത
ത്താ
ത്തി


കാപ്സ്

ത്തു
ത്തെ
ത്ത്
ത്ര
ന്ന
ന്നാ
ന്നി
ന്നു
ന്നും
ന്നെ
ന്ന്‍


എന്റര്‍
ഷിഫ്റ്റ്ന്റെ
പ്പ
പ്പി
പ്പെ
പ്പോ
പ്ര
ല്ല
ല്ലാ
ള്ള
റ്റിഷിഫ്റ്റ്കാപ്സ് ലോക്കും ആള്‍ട്ട് കീയും ഷിഫ്റ്റും:
ക്കാം
ക്കൂ
ക്കേ
ക്കൊ
ക്ഷി
ങ്ക
ങ്ങു
ച്ചാ
ഞ്ഞ
ഞ്ഞി
ഞ്ഞു
ട്ടാ
ട്ടും
ബാക്ക്സ്പേസ്

ടാബ്


ട്ടെ
ണ്ട
ണ്ടെ
ത്തേ
ത്തോ
ത്യ
ന്ത
ന്തി
ന്ദ്ര
ന്മാ
പ്പാ
പ്പു
പ്പ്


കാപ്സ്

പ്രാ
ബ്ലോ
മ്പ
മ്പോ
മ്മ
യ്ക്ക
യ്ക്ക്
യ്യു
ര്യ
ല്ലാം
ല്ലെ


എന്റര്‍
ഷിഫ്റ്റ്ല്ലേ
ല്ലോ
സ്ഥാ
സ്റ്റ്
സ്വ
സ്റ്റി
ള്ളി
റ്റ
റ്റു
റ്റ്ഷിഫ്റ്റ്ആള്‍ട്ട് കീ:
ക്കം
ക്കോ
ക്തി
ക്രി
ഗ്ര
ങ്ങാ
ഞ്ഞാ
ഞ്ഞ്
ട്ടം
ണ്ണ
ണ്ണി
ത്തും
ത്രം
ബാക്ക്സ്പേസ്

ടാബ്


ത്രി ദ്ദേ
ദ്ധ
ദ്ധി
ദ്യ
ന്താ
ന്തു
ന്ത്യ
ന്ത്ര
ന്ത്രി
ന്ദ
ന്നേ
ന്നോ


കാപ്സ്

ന്റ് മ്പി
മ്മാ
മ്മി
യ്ക്കും
യ്യാ
ല്ലി
ല്ലു
വ്യ
ശ്ര
ശ്രീ


എന്റര്‍
ഷിഫ്റ്റ്ഷ്ട
ഷ്യ
സ്ത
സ്ത്ര
സ്ത്രീ
സ്ഥ
സ്റ്റ
സ്റ്റി
സ്വാ
റ്റാഷിഫ്റ്റ്ആള്‍ട്ട് കീയും ഷിഫ്റ്റും:

ക്ത
ക്ര
ക്ഷേ
ഗ്രാ
ങ്ങോ
ങ്ങ്
ച്ചും
ച്ചെ
ഞ്ചി
ഞ്ഞെ
ട്ടോ
ണ്ടു്
ണ്ടോ
ബാക്ക്സ്പേസ്

ടാബ്


ണ്ണു
ത്യാ
ദ്യാ
ധ്യ
ന്തോ
ന്ദി
ന്ധ
ന്ധി
ന്നൊ
ന്യ
പ്പം
പ്പും
പ്പൊ


കാപ്സ്

പ്രി
മ്പു
യ്ക്കാ
യ്യ
ര്യം
വ്യാ
ശ്യ
ശ്വ
ശ്വാഷ്ടി
ഷ്ട്രീ


എന്റര്‍
ഷിഫ്റ്റ്സ്തു
സ്ത്രം
സ്ഥി
സ്നേ
സ്സ്
സ്റ്റാ
സ്റ്റു
ള്ളു
ള്ളൂ
ഴ്ചഷിഫ്റ്റ്ഇവയെ ഇനിയും എളുപ്പമാക്കാനോ, വേഗത്തിലാക്കാനോ എന്തെങ്കിലും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ പറഞ്ഞുതരാമോ?

2007-09-06

കുറുമാന്സംഭവത്തിന്റെ എത്തിക്സ്

ദിവായുടെ ലൈനില്‍ തന്നെയാണ് ഈ പോസ്റ്റും...

 1. ഈ സംഭവം വ്യക്തിപരമാണ് ബ്ലോഗിലെത്തേണ്ടതില്ല; തിരിച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ ബ്ലോഗില്‍ നിന്ന് വ്യക്തിപരവും ആവേണ്ടതില്ല (ബെര്‍ളി, ദേവന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പറഞ്ഞത്‌)
 2. ഈ സംഭവത്തിലെ പ്രൈമറി പ്രശ്നം സ്ത്രീകള്‍ കെയര്‍ലെസ്സായതാണ് (അചിന്ത്യ തുടങ്ങിയവര്‍ മുന്നോട്ട് വച്ചത്)
 3. കുറുമാ‍ന്‍ ഗള്‍ഫിലെ സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച സ്ത്രീകളെയാണ് സംശയിക്കേണ്ടത്‌ (ദേവസേന തുടങ്ങിയവര്‍ മുന്നോട്ട് വച്ചത്‌)

ഈ മൂന്നു വാദങ്ങളിലും പിഴവുകളുണ്ട് എന്ന്‌ പറയുകയാണ്‌ എന്റെ ഉദ്ദേശം.

ഭൌതിക വസ്തുക്കളുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഭൂതക്കണ്ണാടിവച്ച്‌ വലുതാക്കുന്നതുപോലെ, എത്തിക്സിലും എക്സ്റ്റ്രാപൊളേഷന്‍ ഉപയോഗപ്രദമായ അനാലിസിസ് മെത്തേഡാണ്. ഈ സംഭവത്തെ എക്സ്റ്റ്രാപൊളേറ്റ് ചെയ്താല്‍ കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം കല്യാണത്തട്ടിപ്പ്‌ കേസുകളാണ്. അവയുടെ എത്തിക്സ് അനാലിസിസ് താരതമ്യേന എളുപ്പത്തില്‍ നടത്താവുന്നതുമാണ്.

കല്യാണം പൊതുവേ രണ്ട് വ്യക്തികളോ കുടുംബങ്ങളോ തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ്. നാട്ടില്‍ പൊതുവെ നടക്കുന്നതുമാണ്. ഒരു തെറ്റുമില്ല. എന്നാല്‍ അതിനുള്ളിലേയ്ക്ക്‌ തട്ടിപ്പ് കടന്നുവരുമ്പോള്‍ അത്‌ നാട്ടുകാരറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. കാരണം, ഭാവിയില്‍ ഇങ്ങനെയൊന്ന്‌ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നത്‌. ഇതിന് ഉപാധിയായി ഇനി കല്യാണങ്ങള്‍ നടത്താതിരിക്കുകയാണ് എന്നത് പ്രായോഗികമല്ലല്ലോ. (അതുപോലെ, ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും സൌഹൃദങ്ങള്‍ മെയിലിലേയ്ക്കും ചാറ്റിലേയ്ക്കും ഇനിയും പകരും. അത്‌ ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് ഉചിതം എന്ന ലൈന്‍ പ്രായോഗികമല്ല)

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ എന്താലോചിച്ചിട്ടാണ് ആ കല്യാണം നടത്തിയതെന്ന്‌ തീര്‍ച്ചയായും ചോദിക്കാം. എന്നാല്‍ അറിയപ്പെടുന്ന സാംസ്കാരിക നായകനാണ് തട്ടിപ്പുകാരന്‍ എന്നും കൂടി ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരോടുള്ള ഈ ചോദ്യം പിന്നേയും ദുര്‍ബലപ്പെടുന്നത്‌ കാണാം. കാരണം, നാട്ടുകാര്‍ക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ഇയാള്‍ ഇത്തരക്കാരനായിരിക്കും എന്ന്‌ സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ പാവങ്ങള്‍. എന്തു തന്നെ ആയാലും ഈ സംഭവത്തില്‍ പ്രാഥമികമായ കുറ്റം തട്ടിപ്പു് നടത്തിയ ആളുടെ തന്നെയാണ്. സംഭവത്തില്‍ തട്ടിപ്പ്‌ കടന്നുവരുമ്പോഴാണ് രണ്ടുവ്യക്തികള്‍ തമ്മിലുള്ള സംഭവത്തില്‍ നിന്നും നാട്ടുകാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമായി അത്‌ മാറുന്നത്‌. അതുമറന്ന്‌ പ്രാഥമികമായ കുറ്റം സ്ത്രീകളെ ഏല്പിക്കുന്നത്‌ പൊതുവേ പുരുഷാധിപത്യസമൂഹത്തില്‍ കണ്ടുവരുന്നതുമാകുന്നു. കാരണം അവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷന് വേണ്ടുന്ന ഉപകരണം മാത്രമാണല്ലോ.

ഇനി ഈ തട്ടിപ്പുകാരന്‍ തൃശൂര്‍ക്കാരനും അയാള്‍ തട്ടിപ്പ്‌ വിവാഹങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നത്‌ കോഴിക്കോടും ആണെന്ന്‌ വയ്ക്കുക. തൃശൂരുള്ള കുറേ സ്ത്രീകള്‍, ഇയാള്‍ തങ്ങളോട് കല്യാണം ആലോചിക്കാന്‍ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇയാള്‍ നല്ലവനാണ്‌ എന്നും പറഞ്ഞ്‌ മുന്നോട്ടുവരുന്നത്‌ ഒരു നല്ല തമാശ മാത്രം.

കൂടെ ഒന്നു കൂടി പറയട്ടേ. ബ്ലോഗിനുള്ളില്‍ ഒരാള്‍ തട്ടിപ്പുകാരനാണ്/അല്ല എന്ന്‌ അസന്ദിഗ്ദമായി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ ഇതിനുള്ളില്‍ കോടതി എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സംഭവങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചതിനുശേഷം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം മനസ്സില്‍ വിധിപ്രസ്താവിക്കേണ്ടതാണ് എന്നതില്‍ സംശയവുമില്ല.