2009-11-02

മതങ്ങളെങ്ങനെയാവണം

ആർട്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലെ... താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചേരാം. ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇഗ്നോർച്ചെയ്യാം. പലതിൽ താല്പര്യമുണ്ടാവാം, പലരീതികളിൽ താല്പര്യമുണ്ടാവാം. എല്ലാം സാധ്യമാണ്‌; ഒരപ്ലിക്കേഷൻ കോളവും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുമില്ല.

No comments:

Post a Comment