2009-02-02

സ്പൈസ്

കേരളം സ്പൈസുകളുടെ നാടായിട്ടും എന്തേ നമ്മുടെ നാടൻ റെസിപ്പികളിൽ അവ മിക്കാവാറും ഒഴിവായത്?

നമ്മൾ മറന്ന ഭദ്രൻ

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma