2007-08-08

യ-യുടെ ചില്ല് കണ്ടവരുണ്ടോ?

ക, ന, ണ, മ, (റ, ര), (ല, ത, ദ), (ള, ഴ) എന്നിവയെ പോലെ, യ-യ്ക്കും ചില്ലുണ്ടായിരുന്നു - പണ്ട്. ഗുണ്ടര്ട്ടിന്റെ നിഘണ്ടുവില് നിന്നുള്ള സ്കാനുകളാണ് ചുവടേ. ഇതുപോലെ വേറേ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തില് കണ്ടവരുണ്ടോ? യുണീക്കോഡ് ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായിട്ടാണ്. പറ്റുമെങ്കില് എന്കോഡ് ചെയ്യണം. ഗുണ്ടര്ട്ടിന്റെ നിഘണ്ടു യുണീക്കോഡിലടിക്കണമെങ്കില് ആവാമല്ലോ :)മലയാളത്തില് അച്ചടി നടന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് പഴയ പുസ്തകങ്ങള്‍:
1791, Centum Adagia Malabarica - Malayalam proverbs
1799, Robert Drummond's Grammar of the Malabar Language
1889, Vartamanapustakam by Parammachkal Govarnnodoracchan,
1889, Appu Nedungadi's Kundalata
1889, Chantu Menan's. Indulekha

അവലംബം:
ലിങ്ക്1
ലിങ്ക്2