2005-12-01

യഹൂദനല്ലാത്ത ശിഷ്യന്‍

അനുയായികളിൽ പതിനൊന്നാമനായ ശിമയോൻ കാനാൻകാരനായിരുന്നു (മത്തായി 10:4). അതായത്‌ യൂദന്മാർ ഈജിപ്തിൽനിന്നും വന്ന്‌ ഇപ്പോഴത്തെ ഇസ്രായേൽ പ്രദേശം കീഴടക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വർഗ്ഗത്തിൽപെട്ടവൻ.

ഇതിലും രസകരമായത്‌, യൂദവേദത്തിൽ അഗാധപണ്ഡിതനായ ഈഷ്വാ, മുഖ്യശിഷന്മാരെ ആദ്യം പറഞ്ഞുവിടുന്നത്‌, ഇസ്രായേൽ ഗോത്രക്കാർക്ക്‌ മാത്രമായി തന്റെ വേദാന്തം അവതരിപ്പിക്കാനാണ്‌. എന്തായാലും അത്‌ പരായപ്പെട്ടു എന്നു വേണം കരുതാൻ. കാരണം, പിന്നീട്‌ സ്വന്തം വംശക്കാർ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന്‌ പലതവണ ഈഷ്വാ പരാതിപ്പെടുന്നതും കാണാം(മത്തായി 13:53). മാത്രമല്ല, അവസാനകാലങ്ങളിൽ, തന്റെ വേദവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണെന്ന്‌, ഈഷ്വാ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്‌.

1 comment: