2005-03-28

ദൈവം തിന്മ ചെയ്യുമോ?

പഴയനിയമത്തിലെ പോലൊരു ദൈവം: മത്തായി 18:35

No comments:

Post a Comment